Experts in familierecht, mediation, jeugdrecht, echtscheidingen

Algemene voorwaarden

 

Deetman Advocatuur

mr V.K.S. Deetman

Versie 2014

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een geheel met alle met Deetman Advocatuur en de opdrachtgever (cliënt) gesloten en te sluiten overeenkomsten.

 

1. Algemeen

1.1 Deetman Advocatuur is de handelsnaam van Mevrouw mr V.K.S. Deetman, gevestigd te Dordrecht.

1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van diegene die voor/binnen Deetman Advocatuur werkzaam zijn of waren, evenals derden als hierna genoemd onder artikel 2 sub 3

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een geheel met alle met Deetman Advocatuur en de opdrachtgever (cliënt) gesloten en te sluiten overeenkomsten.

1.4 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk bij door partijen ondertekende overeenkomst worden afgeweken.

 

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten aan Deetman Advocatuur worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Deetman Advocatuur. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Deetman Advocatuur vrij te bepalen welke advocaat een opdracht uitvoert.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg – en/of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.

2.3 Deetman Advocatuur kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen. Deetman Advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk voorafgaand overleg met de opdrachtgever voeren en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Deetman Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en Deetman Advocatuur is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

2.4 Ieder der partijen kan de opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen tot het moment van beëindiging van de verrichtte werkzaamheden.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Deetman Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Deetman Advocatuur of één van haar medewerkers geldt deze beperking niet. Een afschrift van onze beroepsaansprakelijkheid polis ligt ter inzage op ons kantoor. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Deetman Advocatuur in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

3.2 De aansprakelijkheid van Deetman Advocatuur vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de (eventuele) aansprakelijkheid leidt, Deetman Advocatuur, dan wel degene die voor Deetman Advocatuur werkzaam zijn of was, schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

3.3 Deetman Advocatuur kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij Deetman Advocatuur aanwezige elektronische beveiligingsmogelijkheden. Deetman Advocatuur is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e- mail en andere vormen van dataverkeer. Deetman Advocatuur is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

 

4. Honorarium

4.1 Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Deetman Advocatuur vastgestelde uurtarieven. Deetman Advocatuur houdt zich het recht voor haar uurtarieven jaarlijks aan te passen in verband met de (maatschappelijke) prijsontwikkelingen. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven in lopende opdrachten worden aangepast. De te wijzigen uurtarieven worden aan de opdrachtgever schriftelijk bekend gemaakt, dan wel worden deze bekend gemaakt via de website van Deetman Advocatuur. Het belang van de zaak en de spoed, kunnen de tarieven verhogen/verlagen; standaard tarief 160 euro excl.

4.2 BTW, spoedtarief 190 euro excl. BTW tevens aangegeven op de website van Deetman Advocatuur.

4.3 De opdrachtgever is naast het uurtarief, tevens het bedrag verschuldigd dat gemoeid is met verschotten (waaronder griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, evenals, indien van toepassing, kosten van derden waar onder procureurskosten). Ter dekking van algemene kantoorkosten zoals porto, telefoon, fax, e-mail en kopieer kosten en dergelijke wordt een percentage van 6% van het honorarium in rekening gebracht.

4.4 Bedragen exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen factureert Deetman Advocatuur in principe iedere maand.

4.5 Deetman Advocatuur kan voor aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot vragen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Deetman Advocatuur haar werkzaamheden dienen aan te vangen, respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 

5. Betaling van de declaraties

Betaling van de declaraties dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Deetman Advocatuur haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling opschorten. Opdrachtgever is dan 1% van het declaratiebedrag per maand als boete-rente, naast de wettelijke rente, verschuldigd evenals de incassokosten, overeenkomstig het besluit incassokosten 1 juli 2012, met een minimum van € 40, -.

 

6. Derdengelden

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Beheer Derdengelden van de Orde van Advocaten Arrond. Dordrecht ten behoeve van de opdrachtgever van Deetman Advocatuur ontvangt op rekening NL30 INGB 0652 5168 31,geadministreerd bij de ING Bank te Rotterdam. De rente die de stichting over de gelden ontvangt komt, indien deze gelden langer dan 14 dagen hebben uitgestaan, de rechthebbende toe, verminderd met de eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding(bewaarloon) ter grootte van een kwart procent van het betrokken bedrag berekend op jaarbasis.

 

7. Klachten/geschillen

7.1 Deetman Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, deze voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies kan worden gekozen.

7.2 Wanneer Deetman Advocatuur er niet in slaagt eventuele klachten over dienstverlening tot een oplossing te brengen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (www.geschillencommissie.nl).

7.3 De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging aan Deetman Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt mede van toepassing geacht indien er vervolgopdrachten voortvloeien voor opdrachtgevers welke niet specifiek tot stand zijn gekomen door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging.

 

8. Archief

Alle dossiers worden na afwikkeling van de opdracht bewaard bij een extern archiefbedrijf. De bewaarde dossiers worden na een periode van 5 jaar automatisch vernietigd. Voordat het dossier naar het archief gaat zendt Deetman Advocatuur de opdrachtgever alle originele processtukken. Voor het opvragen van dossiers uit het archief kan Deetman Advocatuur kosten in rekening brengen.

 

9. Rechts- en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Deetman Advocatuur en de opdrachtgever, evenals degene die van haar diensten gebruik maakt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 244.67.496 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst(en).

 

Rozenhof

Mr. Vanessa Deetman

Mr. Deetman is 17 jaar advocaat en specialist. Bij haar is uw zaak in goede handen. U kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek (maximaal 45 minuten is kosteloos).Lees meer over ons

© Deetman Advocatuur - Sitemap - Privacy & Cookies - Algemene voorwaarden - Contact - #PRD

   Algemene voorwaarden